Crystal mouth skull

Smokey quartz point and citrine eyes